Multimodala analyser i syfte att analysera och utveckla undervisningspraktiker

Denna text är skriven av Eva Svärdemo Åberg

BIld av Gerd Altmann från Pixabay

I och med den pågående Covid-19 pandemin har både gymnasieskolor och universitet samt högskolor i Sverige snabbt fått ställa om sin klassrumsbaserade undervisning till distansundervisning. Omställningen har tydliggjort att det digitala klassrummet ställer andra krav på förberedelser, kursdesign och interaktion jämfört med klassrumsbaserad undervisning. Hur ska undervisning organiseras för att vi på bästa sätt ska skapa interaktiva och engagerande lärmiljöer?

På många håll i Sverige genomförs redan i dag t.ex. online-undervisning med en organisering för ett så kallat omvänt klassrum (flipped classroom). Detta kan förstås som en undervisningsmetod där elever eller studenter får ta del av kursinnehåll i förväg. Sedan på lektionstid kan lärare organisera för olika kunskapsfördjupande aktiviteter och diskussioner. Inom dessa lärmiljöer spelar den sociala interaktionen en betydande roll, både för att skapa goda förutsättningar för undervisning och lärande men också för att skapa och upprätthålla sociala relationer inom klassen. Att kunna planera för och genomföra god undervisning som främjar kunskapsutveckling anses som en av lärarens centrala uppgifter men ytterligare en central uppgift är att kunna förstå vad som fungerar och inte fungerar i den sociala interaktionen. Lärare behöver verktyg för att kunna analysera undervisningens komplexitet och skapa förståelse för vad olika didaktiska val får för konsekvenser.

När vi interagerar så gör vi det multimodalt. Vi använder många (multi) olika semiotiska modaliteter (kommunikationsformer som t.ex. tal, skrift, gester och blickar) och lärresurser (chatt, Twitter, bloggar, padlets m.m.) när vi skapar mening i olika sammanhang. I en kommande bok uppmärksammas multimodal analys av klassrumsinteraktion och hur analyser kan genomföras med hjälp av två skilda perspektiv: socialsemiotik och etnometodologisk samtalsanalys.

Med hjälp av teoretisk kunskap om olika semiotiska modaliteters (både språkliga, kroppsliga och materiella) betydelser inom den sociala interaktionen och genom ett analytiskt tillvägagångssätt, kan vi beskriva och förstå vad som sker i olika lärmiljöer. Det kan handla om att uppmärksamma vad som händer i vanliga klassrum men också vad som äger rum i online-undervisning via digitala lärplattformar eller e-mötestjänster. I boken presenteras perspektivens teoretiska grunder och processer för hur undersökningar kan göras, både vad gäller metoder för datainsamling och analys av exempel från klassrumssituationer där fenomen som undervisning, lärande och bedömning samt sociala relation uppmärksammas. Boken belyser frågor som: hur och med vilka medel läraren iscensätter undervisning?, vilka se­miotiska modaliteter och resurser som finns tillgängliga och hur de används?, Vilka olika innehåll som realiseras genom olika aktiviteter? Vilka makt­strukturer som kommer till uttryck och vilket handlingsutrymme som skapas? Hur turtagning sker mellan lärare och elever samt hur lärare ger återkoppling? Genom att få svar på sådana här frågor kan skolledare, lärare, studenter och den som är allmänt intresserad av att utveckla pedagogisk verksamhet, uppmärksamma vad olika val i undervisningen kan leda till och hur olika semiotiska modaliteter och lärresurser används och får för betydelse inom olika lärmiljöer. Boken kommer ut i handeln under våren 2021.

Insulander, E., Majlesi AR., Rydell M. & Svärdemo Åberg E. (2020). Multimodal analys av klassrumsinteraktion. Stockholm: Liber

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: