TPACK i rörelse –

från normativ till situations-specifik kunskap

Detta inlägg är skrivet av Ewa Skantz Åberg

Skolan har som bekant uppdraget att utveckla elevers förståelse för samhällets digitalisering och deras förmåga att använda digital teknik på ett kreativt, ansvarsfullt och kritiskt sätt. Vi vet genom olika rapporter och forskning att uppdraget ställer stora krav på lärares digitala kompetens. För lärare handlar det inte bara om att hantera teknik för att själv kunna utföra arbetsuppgifter; de behöver dessutom kunskaper för att lära eleverna om digitaliseringen och lära med verktyg som datorplatta, applikationer och internet. Här kan anas en komplexitet som sällan finns inom andra yrken men vilken specifik kunskap, vilka färdigheter och förmågor som behövs för att skapa goda digitala lärmiljöer diskuteras både inom utbildning, av politiker och forskare.

TPACK är ett så kallat ramverk som har fått stort genomslag i lärarutbildning, skolan och pedagogisk forskning eftersom det på ett illustrativt sätt ringar in och beskriver tre kunskapsdomäner som anses centrala för en lyckosam implementering av digital teknik i undervisningen. TPACK står för teknisk (T), pedagogisk (P) och ämnes/innehållslig (C = content på engelska) kunskap och de tre domänerna ses interagera på olika sätt (exv. TPK, TCK, PCK) när lärare designar, genomför och utvärderar sin undervisning (Mishra & Koehler, 2006). När alla tre kunskapsdomäner vävs samman till en helhet (TPACK) framträder en ny form av kunskap som sträcker sig bortom varje enskild domän menar Mishra och Koehler. Den inbegriper en förståelse för att elevers möjligheter att lära om ett visst ämnesinnehåll hänger samman med hur innehållet representeras i ett digitalt gränssnitt och valet av pedagogiska strategier.

Många lärare använder TPACK som ett praktiskt verktyg när de designar och organiserar undervisning med digital teknik. Även forskning inom TPACK-fältet tar utgångspunkt i ramverkets konstruktion när lärares kunskaper mäts och bedöms. En mycket vanlig undersökningsmetod är att lärare själva får skatta sina färdigheter och förmågor genom att svara på enkäter eller låta sig intervjuas. Forskarna Pareto och Willermark (2019) är kritiska till likformigheten i metodanvändningen som de menar leder till en normativ syn på kunskap, det vill säga att kunskap är generell och kan appliceras oavsett sammanhang. Betydelsen av sammanhangets (kontextens) villkor tycks alltså inte uppmärksammas i forskningen trots att Mishra och Koehler tidigt argumenterade för att undervisning är en komplex aktivitet som är beroende av bland annat ämne, årskurs, elevsammansättning och tillgängliga resurser. Deras uppfattning representeras av en streckad linje runt kunskapsdomänerna i modellen.

Reproduced by permission of the publisher, © 2012, https://tpack.org

Under senare år har intresset ökat för design-baserade studier där lärare och forskare tillsammans undersöker hur lärare omsätter sin tekniska, pedagogiska, ämnesinnehållsliga kunskap i handling i specifika sammanhang. Ett exempel på ett sådant pågående projekt är Advancing teachers’ professional digital competence som är finansierat av Vetenskapsrådet. I samverkan har lärare i förskoleklass/ år 1 och forskare designat och genomfört en serie workshops, undervisningsaktiviteter med olika digitala verktyg, och reflektiva diskussioner om undervisningspraktiken och lärarnas digitala kompetens (utifrån videoinspelningar i klassrummen). I en av delstudierna som tar utgångspunkt i TPACK som teoretiskt ramverk och där diskussionerna utgör underlaget för en tematisk och interaktionsanalys ställer vi frågor som belyser just kontextens betydelse: vilka kontextuella aspekter kan identifieras i de episoder där deltagarna reflekterar över lärarnas TK, TPK, TCK och TPACK och hur görs de kontextuella aspekterna relevanta i de situerade reflektionerna?

Efter en inledande analys framträder lärarnas attityd till digital teknik, deras allmänna kunskapsteoretiska och pedagogiska föreställningar fram som betydelsefulla kontextuella aspekter för hur undervisningen designas, men mest framträdande i reflektionerna är eleverna. Lärarna talar i stor utsträckning om elevernas kunskaper, tidigare erfarenheter från exempelvis media, deras kognitiva, emotionella och relationella behov när de reflekterar över sina beslut och handlingar i undervisningsaktiviteterna. Lärarna ser eleverna å ena sidan som kompetenta aktörer som de kan utforska och lära sig den digitala tekniken tillsammans med. Å andra sidan uttrycker de en oro för den potentiella fara som kan uppstå när eleverna är online för att exempelvis söka efter bilder och tar de höjd för detta genom att exempelvis begränsa användningen till ’trygga’ källor. Även andra externa aspekter, såsom läroplan, skoltraditioner och lokala bestämmelser, tillgång till teknik och externa medier som Youtube och SLI, är betydelsefulla för lärarnas val av digitala verktyg, pedagogisk strategi och ämnesinnehåll.

Sammantaget blir det tydligt i analysen av reflektionerna att kontextuella aspekter på lärar- och elevnivå liksom ett fåtal externa aspekter lyfts fram som relevanta och får betydelse för hur lärarna använder sin tekniska, pedagogiska, ämnesinnehållsliga kunskap i designen och genomförandet av undervisningsaktiviteterna. Resultatet visar alltså att TPACK-ramverket inte kan förstås ur ett normativt perspektiv, det vill säga kunskap isolerat från ett sammanhang, utan bör förstås utifrån ett situations-specifikt perspektiv.  

Referenser

Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A framework for integrating technology in teacher knowledge. Teachers college record, 108(6), 1017-1054.

Pareto, L., & Willermark, S. (2019). TPACK in situ: A design-based approach supporting professional development in practice. Journal of educational computing research, 57(5), 1186-1226. Doi:10.1177/0735633118783180

Rosenberg, J. M., & Koehler, M. J. (2015). Context and technological pedagogical content knowledge (TPACK): A systematic review. Journal of research on technology in education, 47(3), 186-210. https://doi:10.1080/15391523.2015.1052663

TPACK i rörelse

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: