Om oss

I nätverket möts forskare från olika fält i syfte att diskutera de utmaningar den digitala tidsåldern ställer på elevers och lärares textkompetenser. Texter idag skapas och läses ofta med hjälp av digital teknik. Samtidigt som tekniken för med sig nya möjligheter, som exempelvis multimodala inslag eller hypertexter, ställer den också nya krav på att utvärdera texter och att läsa för att hitta information. Förändringar i både läroplan och styrdokument visar på en önskan att elever ska vara digitalt (text)kompetenta.

Eva Wennås Brante

Eva Wennås Brante är docent i pedagogik vid Malmö universitet. Hon har en bakgrund som lärare för barn 7-12 år. Hennes forskningsintressen berör kritisk informationssökning, digital läsning, läsförståelse och särskilt läsförståelse av multipla dokument. Eva har i exempelvis ett projekt studerat hur gymnasie- och högstadieelevers kritiska läsning och lärande i 2000-talets informationssamhälle kan främjas och i ett annat hur lärarstudenter förstår och definierar begreppet digital kompetens.

eva.wennas-brante@mau.se

Anna-Lena Godhe

Anna-Lena Godhe är docent i utbildningsvetenskap vid Malmö universitet. Hennes forskningsintresse handlar främst om hur digitala verktyg används i språkundervisningen och hur de multimodala texter som elever ibland skapar bedöms. Hon har dessutom studerat förändringar i kursplaner med fokus på digital kompetens och hur begreppen digital literacy och digital kompetens förstås internationellt. 2021-2023 kommer Anna-Lena att ägna huvuddelen av sin tid åt ett forskningsprojektet inom ramen för Riksbankens Jubileumsfonds Flexit-tjänst. I nära samverkan med Malmö stad undersöks vad digital kompetens innebär och hur den utvecklas i praktiken.

anna-lena.godhe@mau.se

Sylvana Sofkova Hashemi

Sylvana Sofkova Hashemi är professor i digitalt lärande vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle, Högskolan i Halmstad samt samt lektor i ämnesdidaktik med inriktning mot svenska vid Göteborgs universitet. Hon forskar om digitalt textskapande och informationsteknologins roll för läs- och skrivutveckling och undervisning. Hon har bedrivit ett flertal forskningsprojekt med fokus på analys och utveckling av teknikmedierad undervisning i relation till svenskämnets innehåll och didaktik, elevers och lärares textkompetenser, kommunikation och multimodalt meningsskapande.

sylvana.sofkova.hashemi@gu.se

Petra Magnusson

Petra Magnusson är lektor i svenska med didaktisk inriktning vid Högskolan Kristianstad. Hon har lång lärarerfarenhet från grund-  och gymnasieskola och riktar sitt forskningsintresse mot hur kontextuella villkor, särskilt utvecklingen av digital teknologi, inverkar på skolan – styrning, lärarrollen, undervisning och samspel i klassrummet. 

petra.magnusson@hkr.se

Lisa Molin

Lisa Molin är fil.dr och lektor i literacy och skolans digitalisering vid Center för skolutveckling, Göteborgs stad och  Institutionen för didaktik och pedagogisk profession (IDPP), Göteborgs universitet. Hennes forskning berör främst frågor om kritiskt digitalt textarbete i klassrummet. Forskningen fokuserar framför allt på de villkor som skapas i digitala lärmiljöer för utveckling av kritiska förmågor. 

lisa.molin@educ.goteborg.se

Ewa Skantz Åberg

Ewa Skantz Åberg är postdoktor i barn och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet. Hennes forskningsintresse rör multimodalt textskapande i den tidiga läs- och skrivundervisningen med särskilt fokus på elevers språkliga uttryckssätt, interaktion och kunnande. Ett annat intresse riktar sig mot lärares professionella digitala kompetens. En övergripande fråga är hur digitaliseringen förändrar villkoren för kommunikation, undervisning och lärande i förskolan och de tidiga skolåren.

ewa.skantz.aberg@gu.se

Linnéa Stenliden

Linnéa Stenliden är biträdande professor i pedagogiskt arbete med inriktning mot digitala medier i undervisning vid Linköpings universitet.  I sin forskning intresserar hon sig för multimodala kommunikativa praktiker i skolan med ett särskilt fokus på informations visualisering, visuell literacitet, kunskapsvisualisering och de frågor som här rör lärares bedömning. Hon intresserar sig även i ett bredare perspektiv för utforskandet av online kommunikation och online undervisning liksom för maskinlärning och dess påverkan på mänskligt lärande. 

linnea.stenliden@liu.se

Eva Svärdemo Åberg

Eva Svärdemo Åberg är universitetslektor i pedagogik vid institutionen för pedagogik och didaktik vid Stockholms universitet. Hennes forskning berör främst frågor om litteracitet, design för lärande, digitala verktyg i undervisning, multimodal kommunikation och representation av kunskap samt bedömning och utvärdering inom olika utbildningsmiljöer. Forskningen fokuserar såväl analoga som digitala lärmiljöer och hur sådana miljöer skapar villkor för interaktions-och lärandeprocesser.

eva.svardemo-aberg@su.se

Anna Åkerfeldt

Anna Åkerfelt work as a researcher at Stockholm University and as a project leader at Ifous –  Innovation, research and development in schools and pre-schools. My research interest is learning, teaching and assessment in digital learning environments and how digital resources challenges the understanding of these concepts and the relationship between them. I have a background as a pre-school teacher, as a producer and script-writer of custom made e-learning applications. I hold a PhD in didactic science. I have been involved in several research projects including a longitudinal study of the implementation of one-to-one in schools. Between 2017-2019 I hold a postdoc. scholarship to study Learning in digital environments with a focus on formative assessment.

anna.akerfeldt@mnd.su.se


Vill du jobba med oss?


%d bloggare gillar detta: